Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh “Nâng cao ý thức dân chủ và kỷ luật, gắn bó với nhân dân, vì nhân dân phục vụ”

Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh “Nâng cao ý thức dân chủ và kỷ luật, gắn bó với nhân dân, vì nhân dân phục vụ”
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao dân chủ và kỷ luật và chính Người là một mẫu mực về tinh thần dân chủ, tôn trọng tập thể, tôn trọng quần chúng nhân dân, luôn luôn quan tâm đến mọi người, gắn bó với nhân dân. Người luôn phê phán “quan cách mạng”, phê phán những biểu hiện quan liêu, coi thường quần chúng, coi thường tập thể, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, coi đó là những căn bệnh khác nhau của chủ nghĩa cá nhân. 

Xem tiếp...

Thực hành đạo đức công vụ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Thực hành đạo đức công vụ theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Đạo đức, hiểu một cách cụ thể là những nguyên tắc, chuẩn mực như những thang giá trị được xã hội thừa nhận. Đạo đức có tác dụng chi phối, điều chỉnh hành vi của mỗi người, phù hợp với lợi ích của xã hội, của đất nước. Đạo đức vừa mang tính "bổn phận" được hiểu là "văn hóa bổn phận", diễn ra một cách tự giác của mỗi cá nhân, đồng thời chịu sự chế định của dư luận xã hội.

Xem tiếp...

Rèn luyện tác phong khoa học cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Rèn luyện tác phong khoa học cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo,  quản lý theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Trong công việc phải điều tra rõ ràng, cẩn thận, suy tính kỹ lưỡng, làm đến nơi đến chốn; phải đi sâu, đi sát, nắm việc, nắm người, nắm tình hình cụ thể; phải kiên quyết, khẩn trương giải quyết kịp thời, có hiệu quả.

Xem tiếp...

Thân dân - nét đặc sắc trong Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thân dân - nét đặc sắc trong Tư tưởng Hồ Chí Minh
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi: “Thân dân tức là phục vụ nhân dân, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Nói một cách khác, tức là "tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc”[1]. Thân dân là gần gũi với dân, dựa vào dân, lấy dân làm gốc, Nhà nước "của dân, do dân và vì nhân dân”.

Xem tiếp...

Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Vào giữa thế kỷ XIX, thực dân Pháp tiến hành cuộc xâm lược và đặt ách thống trị của chúng đối với dân tộc ta. Chúng đã cấu kết với giai cấp phong kiến, địa chủ thống trị nước ta vô cùng tàn bạo. Trong lúc vua quan nhà Nguyễn đầu hàng, thì nhân dân ta đã anh dũng đứng lên chống xâm lược. Một số nhà nho yêu nước như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh... đã đi tìm đường cứu nước, nhưng không thành công, nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra đều lần lượt thất bại và bị đàn áp khốc liệt. 

Xem tiếp...

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong điều kiện hiện nay

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa  con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển  bền vững đất nước trong điều kiện hiện nay
Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là Lãnh tụ thiên tài, nhà hoạt động chính trị kiệt xuất, người anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại của nhân dân Việt Nam, mà còn là một nhà văn hóa lỗi lạc, người kết tinh tinh hoa văn hóa nhân loại, danh nhân văn hóa thế giới.

Xem tiếp...

Đạo đức Hồ Chí Minh - nền tảng sự phát triển của xã hội Việt Nam hiện nay

Đạo đức Hồ Chí Minh - nền tảng sự phát triển của xã hội Việt Nam hiện nay
Hồ Chí Minh coi đạo đức là nguồn nuôi dưỡng và phát triển con người, cũng giống như gốc của cây, ngọn nguồn của sông, suối.

Xem tiếp...

Triết lý giáo dục Hồ Chí Minh

Triết lý giáo dục Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất thân trong một gia đình khoa bảng, có truyền thống hiếu học, từ nhỏ đã say mê học tập, khao khát tìm tòi cái mới, cái tiến bộ. Người đã sớm nhận ra rằng muốn cứu nước, phải nâng cao dân trí trước hết là cho thanh thiếu niên. Những bài báo đầu tiên Người viết trên đất Pháp đều xoay quanh chủ đề này: Tố cáo chính sách ngu dân của chính quyền thuộc địa, truyền bá những quan điểm giáo dục tiên tiến, kêu gọi, thức tỉnh thanh niên trong nước.

Xem tiếp...

Rèn luyện nhân cách cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Rèn luyện nhân cách cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân cách là một vấn đề trung tâm trong hệ giá trị về con người. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là một tấm gương sáng, biểu tượng sáng ngời về phẩm chất và năng lực của người anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. 

Xem tiếp...

Tấm gương Hồ Chí Minh - Rèn luyện đạo đức cách mạng và thực hiện tập trung dân chủ

Tấm gương Hồ Chí Minh - Rèn luyện đạo đức cách mạng và thực hiện tập trung dân chủ
1. “Đảng có vững mạnh cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”[1], Nguyễn Ái Quốc đã viết như vậy từ trước khi Đảng ra đời trong tác phẩm Đường cách mệnh nổi tiếng của mình. Trong những dòng cuối cùng để lại trong Di chúc, Người nhấn mạnh: “Việc cần làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng”[2]. 

Xem tiếp...

Nâng cao lý luận về thi đua, khen thưởng trong tư tưởng Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay

Nâng cao lý luận về thi đua, khen thưởng trong tư tưởng Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay
Hẳn ai cũng biết đặc biệt là những người làm công tác công tác thi đua, khen thưởng đều nhớ câu nói của Bác: “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch” để giảng giải mối quan hệ giữa thi đua và khen thưởng một cách chân thực nhất cho quần chúng nhân dân trong điều kiện đất nước mới thành lập, dân trí thấp với trên 85% người dân cả nước không biết chữ. Cách nói của Người rất giản dị nhưng rất gần gũi với người dân, nhưng người lao động chân chất, một nắng hai sương.

Xem tiếp...

Hồ Chí Minh - Gương đạo đức cách mạng và thực hiện tập trung dân chủ

Hồ Chí Minh - Gương đạo đức cách mạng và thực hiện tập trung dân chủ
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi việc xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, rèn luyện cán bộ, đảng viên trong sạch như một mối quan tâm hàng đầu. Người cũng nêu tấm gương sáng về sự kết hợp hài hòa giữa dân chủ và tập trung trong công tác xây dựng Đảng. 

Xem tiếp...