Theo ngọn cờ đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo ngọn cờ đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trong cuộc sống của một cộng đồng dân tộc có rất nhiều mối quan hệ phong phú, đan chéo nhau. Bóc tách ra một cách tương đối, chúng ta thấy có những "cặp" như: Cá nhân - tập thể; gia đình - xã hội; bộ phận - toàn thể; giai cấp - dân tộc; quốc gia - quốc tế... Giữa các cặp quan hệ đó đều có hai mặt: Thống nhất và mâu thuẫn. Hồ Chí Minh bao giờ cũng chú trọng nhân lên sự thống nhất trong các mối quan hệ đó.

Xem tiếp...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bình đẳng giới và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bình đẳng giới và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Hiện nay, Việt Nam đã đạt nhiều kết quả đáng trân trọng về thúc đẩy bình đẳng giới, được đánh giá là một trong những quốc gia có khung pháp lý về bình đẳng giới khá tiến bộ, đồng thời, việc thực hiện bình tẳng giới trong thực tiễn cũng đạt được những kết quả tích cực. Có được những hành công này là do Đảng ta đã vận dụng đúng đắn và sáng tạo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới.

Xem tiếp...

Học Chủ tịch Hồ Chí Minh - Chúng ta học gì

Học Chủ tịch Hồ Chí Minh - Chúng ta học gì
Bình sinh Hồ Chủ tịch là người rất giản dị, lão thực. Vĩ nhân, thật vĩ nhân bao giờ cũng giản dị, lão thực. Đã cầu kỳ là thiếu bản lĩnh, cố làm trò để đánh lừa thiên hạ và hậu thế. Vua Nghiêu, vua Thuấn, chúa Giêsu là những người giản dị, lão thực. Ông Lênin, ông Tôn Văn, thánh Găngđi cũng là những người giản dị, lão thực. Bậc đại khoa học, đại văn hào cũng vậy. Trái lại, Hítle là một kẻ gian hùng. Còn bên cạnh Hítle, Mútxôlini chỉ là một thằng hề.

Xem tiếp...

Văn hóa đạo đức nhân văn Hồ Chí Minh tiếp cận từ Khu Di tích Phủ Chủ tịch

Văn hóa đạo đức nhân văn Hồ Chí Minh   tiếp cận từ Khu Di tích Phủ Chủ tịch
  Văn hóa đạo đức nhân văn là những giá trị và tính chất tốt đẹp thuộc về văn hóa đạo đức và được hiểu như những chuẩn mực để quy định thái độ mối quan hệ giữa người với người, giữa con người với tự nhiên và môi trường xung quanh, biểu hiện qua sự tôn trọng và yêu thương con người, thừa nhận quyền phát triển và nhu cầu hạnh phúc gắn liền với sự quan tâm, sự bao dung của mỗi con người. 

Xem tiếp...

Lời Bác dặn soi đường Xuân đổi mới

Lời Bác dặn soi đường Xuân đổi mới
Vốn là một thầy giáo tâm huyết, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm phát triển sự nghiệp giáo dục của đất nước. Người đã có những chỉ dẫn hết sức quý báu không chỉ có giá trị trực tiếp chỉ đạo công tác giáo dục của đất nước thời đó, mà vẫn còn nguyên giá trị định hướng, soi đường cho công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của nước ta hiện nay.

Xem tiếp...

Ngày Xuân nghĩ về sử dụng nhân tài

Ngày Xuân nghĩ về sử dụng nhân tài
Đất nước ta từ xưa đến nay chưa bao giờ thiếu vắng nhân tài. Từ đầu thế kỷ thứ 15, Nguyễn Trãi đã viết trong Bình Ngô đại cáo: “Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau /Song hào kiệt đời nào cũng có”. Hiện nay trong mọi lĩnh vực của đời sống, chúng ta đều có nhân tài, ở một số lĩnh vực còn có những nhân tài đỉnh cao. Vấn đề của chúng ta là cần nghiêm túc nhìn lại nhân tài đang “bị kẹt” ở đâu để tìm cách tháo gỡ, trọng dụng, phát huy đúng mức tài năng của họ. Một trong những biện pháp là cần học hỏi và rút ra kinh nghiệm từ quá khứ.

Xem tiếp...

Kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá cán bộ ở nước ta hiện nay

Kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh  về đánh giá cán bộ ở nước ta hiện nay
Công tác cán bộ là một nội dung lớn trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Theo Người, “cán bộ là gốc của mọi công việc”, do đó “phải biết rõ cán bộ”(1), phải biết rõ mặt mạnh - yếu, hay - dở của họ thì mới có thể bố trí, sử dụng cán bộ hợp lý, tránh được nguy cơ “thợ rèn thì bảo đi đóng tủ, thợ mộc thì bảo đi rèn dao”(2). Theo logic của vấn đề, nếu cán bộ là gốc của mọi công việc thì đánh giá đúng cán bộ là gốc của công tác cán bộ.

Xem tiếp...

Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng Đảng

Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng Đảng
Trong xây dựng Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Ba mặt xây dựng Đảng này tạo thành thế vững chắc; là cơ sở lý luận và thực tiễn của Đảng, dẫn đến thành công...

Xem tiếp...

Hồ Chí Minh với vấn đề khai thác di sản tư tưởng Nho giáo

Hồ Chí Minh với vấn đề khai thác di sản tư tưởng Nho giáo
Hồ Chí Minh khai thác di sản tư tưởng Nho giáo trong bối cảnh bản thân hệ thống tư tưởng Nho giáo bất lực trước việc cung cấp công cụ để nhận thức và luận giải hiện thực xã hội Việt Nam vốn đã biến đổi sâu sắc từ giữa thế kỷ XIX trước sự xâm lược của thực dân phương Tây, xâm nhập của văn hóa phương Tây.

Xem tiếp...

Vận dụng tư tưởng của Hồ Chí Minh về ngoại giao nhân dân trong mối quan hệ ngoại giao với Trung Quốc hiện nay

Vận dụng tư tưởng của Hồ Chí Minh về ngoại giao nhân dân trong mối quan hệ ngoại giao với Trung Quốc hiện nay
Trong lịch sử quan hệ quốc tế giữa các nước trên thế giới, hoạt động ngoại giao được tiến hành dưới nhiều hình thức khác nhau, nhưng quy tụ lại thành hai loại chính là ngoại giao nhà nước và ngoại giao nhân dân. Khái niệm ngoại giao nhân dân là một khái niệm mở, mọi tổ chức và cá nhân đều có thể là chủ thể của hình thức ngoại giao này. 

Xem tiếp...

Về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân theo tư tưởng Bác Hồ ở Việt Nam hiện nay

Về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân,  do dân và vì dân theo tư tưởng Bác Hồ ở Việt Nam hiện nay
1.Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước xã hội chủ nghĩa có nhiều nội dung, trong đó có nội dung chứa đựng tư tưởng sâu sắc về xây dựng nhà nước kiểu mới - Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân. 

Xem tiếp...

Đảng lãnh đạo - tư tưởng xuyên suốt của Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội cách mạng

Đảng lãnh đạo - tư tưởng xuyên suốt của Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội cách mạng
Tư tưởng về Đảng lãnh đạo quân đội là một bộ phận hợp thành, giữ vai trò trọng yếu trong tư tưởng quân sự của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tư tưởng của Người về tổ chức xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng.

Xem tiếp...