Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân
Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, con người là vị trí trung tâm của mọi hoạt động và quyền được sống là quyền cao nhất của con người. Khi được sống thì sức khỏe là yếu tố quan trọng nhất, nếu không có sức khỏe thì chẳng làm được gì. Người dạy: "Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công".

Xem tiếp...

Công tác giáo dục theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Công tác giáo dục theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, Người đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công tác “trồng người” trong từng bước đi lên của đất nước. Người đã xác định, giáo dục là cuộc cách mạng “chống giặc dốt” là một trong trong những nhiệm vụ cấp bách của đất nước, là bước khởi đầu và cũng là không bao giờ ngừng nghỉ của sự nghiệp cách mạng.

Xem tiếp...

Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Yêu cầu thực tiễn của cách mạng Việt Nam

Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Yêu cầu thực tiễn của cách mạng Việt Nam
Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trên một số mạng xã hội xuất hiện bài viết của một số đối tượng xấu, với âm mưu thâm độc được ngụy tạo trơ trẽn, hòng xuyên tạc về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phủ nhận việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang thực hiện. 

Xem tiếp...

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  về nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm
Trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc nói chung cũng như­ trong xây dựng chỉnh đốn đảng và trong xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do nhân dân, vì nhân dân, bao giờ Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng rất quan tâm đến vấn đề chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm của cán bộ, đảng viên. 

Xem tiếp...

Học và làm theo Bác về tự phê bình và phê bình

Học và làm theo Bác về tự phê bình và phê bình
Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta những lời tâm huyết trong bản “Di chúc” lịch sử. Người căn dặn: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh phê bình, tự phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng”(1).

Xem tiếp...

Một số quan điểm về giáo dục trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Một số quan điểm về giáo dục trong tư tưởng Hồ Chí Minh
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm phát triển sự nghiệp giáo dục của đất nước. Người đã có những chỉ dẫn hết sức quý báu về mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp giáo dục... nhằm phát triển một nền giáo dục toàn diện. Những chỉ dẫn đó không chỉ có giá trị trực tiếp chỉ đạo công tác giáo dục của đất nước thời đó, mà vẫn còn nguyên giá trị định hướng, soi đường cho công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo của nước ta hiện nay. 

Xem tiếp...

Nội dung cơ bản của đạo đức nhà giáo theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Nội dung cơ bản của đạo đức nhà giáo theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh là một người thầy, một nhà giáo dục vĩ đại. Cả cuộc đời, Người đã giáo dục, đào tạo biết bao thế hệ cán bộ, những chiến sĩ ưu tú cho cách mạng. Theo Người, nhân cách con người bao gồm cả đức và tài, trong đó đức là gốc, tài là quan trọng. Hồ Chí Minh coi đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống, nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà được hình thành và phát triển, củng cố, cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong.

Xem tiếp...

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh "Kỳ 2 - Tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu gương"

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  "Kỳ 2 - Tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu gương"
  Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh không bàn nhiều về đạo đức dưới dạng lý thuyết, mà chủ yếu nói về thực hành đạo đức bằng cách làm gương và nêu gương. Bài học đó có ý nghĩa thực tiễn lớn lao và vẫn còn nguyên giá trị đối với chúng ta hôm nay.

Xem tiếp...

Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh

Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh
1.Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều bài viết, bài nói về công tác xây dựng Đảng. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng rất phong phú và sâu sắc, tập trung vào những điểm chủ yếu sau:

Xem tiếp...

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để sống, làm việc xứng đáng với Đảng, dân tộc và nhân dân

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để sống, làm việc xứng đáng với Đảng, dân tộc và nhân dân
Năm 2015, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phấn khởi, tự hào kỷ niệm trọng thể những ngày lễ lớn của đất nước, đồng thời cũng là năm tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

Xem tiếp...

Khái lược tư tưởng Hồ Chí Minh

Khái lược tư tưởng Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh đã để lại nhiều dấu ấn tích cực, quan trọng cho quá trình phát triển của dân tộc Việt Nam và quá trình phát triển văn minh tiến bộ của nhân loại, không những cho thời kỳ Người sống mà cả quá trình về sau; là một phần phát triển của lịch sử Việt Nam thời hiện đại và cũng là một phần trong lịch sử tiến hoá xã hội loài người từ thế kỷ XX trở đi. Hồ Chí Minh có những tác động nhất định vào các biến cố của nhân loại, và ở chiều ngược lại, chúng cũng có tác động tới Hồ Chí Minh. 

Xem tiếp...

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về liên minh giai cấp công nông trong thời kỳ đổi mới

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về liên minh giai cấp công nông trong thời kỳ đổi mới
Thấm nhuần quan điểm của chủ nghĩa C.Mác - Lênin, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh coi xây dựng liên minh công nông là nguyên tắc cao nhất của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội; là tiền đề quan trọng để hình thành liên minh giai cấp công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức trong sự nghiệp cách mạng.

Xem tiếp...