Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về gắn bó với nhân dân

Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về gắn bó với nhân dân
Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự gắn bó mật thiết với nhân dân bắt nguồn từ quan niệm của Người coi nhân dân là nguồn gốc của mọi sức mạnh. Người viết: “...Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. “Cách mệnh là việc chung cả dân chúng chứ không phải việc một hai người”.

Xem tiếp...

Văn hoá lãnh đạo: Triết lý phát triển bền vững trong tư duy văn hoá Hồ Chí Minh

Văn hoá lãnh đạo:  Triết lý phát triển bền vững trong tư duy văn hoá Hồ Chí Minh
Kết luận bài Diễn văn khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, tại Hà Nội, ngày 24-11-1946, sau khi khẳng định: “Số phận dân ta là ở trong tay dân ta. Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, Hồ Chí Minh nói: “Tôi mong chúng ta đem văn hóa lãnh đạo quốc dân, để thực hiện độc lập, tự cường và tự chủ”(1).

Xem tiếp...

Hồ Chí Minh – Nhà lý luận tiên phong về giáo dục

Hồ Chí Minh – Nhà lý luận tiên phong về giáo dục
“Hồ Chủ tịch đã đi trước UNESCO gần 50 năm về triết lý giáo dục”. Đó là khẳng định của GS, TSKH Trần Văn Nhung, Tổng Thư ký Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Xem tiếp...

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại trong công cuộc đổi mới hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại  trong công cuộc đổi mới hiện nay
  Trên cơ sở phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lênin, những quan sát và phân tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh về các vấn đề quốc tế và thời đại, cách ứng xử của Người trên trường quốc tế đã hình thành nên hệ thống lý luận, quan điểm, nguyên lý thực tế, sâu sắc cũng như những hành động đối ngoại chuẩn mực, hiệu quả, định hướng cho việc hoạch định chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Xem tiếp...

Nhận thức sâu sắc hơn để kiên định, kế thừa, phát triển và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh

Nhận thức sâu sắc hơn để kiên định, kế thừa, phát triển và vận dụng  sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh
Nhận thức sâu sắc hơn để kiên định, kế thừa, phát triển và vận dụng sáng tạo Tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Xem tiếp...

Học tư tưởng Hồ Chí Minh nghĩa là phải sống và làm việc tốt hơn

Học tư tưởng Hồ Chí Minh nghĩa là phải sống và làm việc tốt hơn
Nhân cách Hồ Chí Minh là nhân cách của một vĩ nhân không chỉ ở tầm dân tộc, mà ở tầm thời đại, tầm nhân loại.

Xem tiếp...

Bác Hồ và tư tưởng nhà nước của “dân chúng số nhiều”

Bác Hồ và tư tưởng nhà nước của “dân chúng số nhiều”
Mô hình Chính phủ “dân chủ cộng hòa” thể hiện rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về một Nhà nước pháp quyền của "dân chúng số nhiều”, của chung toàn thể dân tộc ta. 

Xem tiếp...

Trọng dân – một tư tưởng lớn của Bác Hồ

Trọng dân – một tư tưởng lớn của Bác Hồ
Trong Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng ngày 11-2-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: "Phải củng cố mối quan hệ giữa Đảng và quần chúng". Người chỉ rõ sự cần thiết phải củng cố mối quan hệ giữa Đảng và quần chúng: Không có quần chúng thì không có lực lượng. Không có Đảng thì không có người lãnh đạo, hướng dẫn, chỉ đường. 

Xem tiếp...

Sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám-1945

Sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản  Việt Nam trong lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám-1945
Lãnh tụ Cuba Fidel Castro trong một cuốn sách xuất bản tại Cuba đã nói về những công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới. Trong đó ông nhấn mạnh: “Công lao của Hồ Chí Minh không chỉ là người giải thích tư tưởng của Mác và Lênin về việc đoàn kết những người vô sản trên toàn thế giới và về sự cần thiết giai cấp vô sản ở chính quốc phải giúp đỡ giai cấp vô sản ở thuộc địa, mà tư tưởng của Người còn đưa ra vấn đề giai cấp vô sản ở thuộc địa cũng có thể đóng góp những bài học cho những người đồng chí ở “chính quốc”. 

Xem tiếp...

Quan điểm của Hồ Chí Minh về giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa lợi ích cách mạng và lợi ích cá nhân

Quan điểm của Hồ Chí Minh về giải quyết hài hòa mối quan hệ  giữa lợi ích cách mạng và lợi ích cá nhân
Trên cơ sở kế thừa những giá trị truyền thống dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại và vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, Hồ Chí Minh đã giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa lợi ích cách mạng và lợi ích cá nhân. Điều này, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với cách mạng nước ta, góp phần đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Xem tiếp...

Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cơ bản của Đảng đối với các dân tộc thiểu số trong Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cơ bản của Đảng đối với các dân tộc thiểu số trong Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam
Việt Nam là quốc gia đa dân tộc và đa tôn giáo; với 90 triệu người. Dân tộc Kinh là dân tộc đa số với hơn 85%, 53 dân tộc còn lại chỉ chiếm hơn 14% tổng dân số cả nước, gọi chung là các dân tộc thiểu số. Mỗi dân tộc có tiếng nói, phong tục tập quán, bản sắc văn hóa riêng. Chính điều đó làm nên đặc điểm văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng, giàu bản sắc. 

Xem tiếp...

Phương pháp làm việc và kiểm soát của người cán bộ lãnh đạo theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Phương pháp làm việc và kiểm soát của người cán bộ lãnh đạo theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Ngày 20/5/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến ATK Thái Nguyên. Thời gian đầu, Người ở thôn Điềm Mạc, xã Thanh Định, huyện Định Hoá, sau đó chuyển lên đồi Khau Tý, xóm Nà Trạ ở trong một ngôi nhà sàn nhỏ. Chính tại nơi này, Người đã bắt đầu viết cuốn sách Sửa đổi lối làm việc với bút danh X.Y.Z và tháng 10/1947 thì tác phẩm nổi tiếng này hoàn thành. 

Xem tiếp...