Cơ cấu tổ chức của Ban

        Cơ cấu tổ chức của Ban theo Nghị định số 37/2008/NĐ-CP ngày 01/4/2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh như sau:

  I. Lãnh đạo Ban

1. Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh có Trưởng ban và không quá 03 Phó trưởng ban.

2. Trưởng ban do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và theo quy định của pháp luật; các Phó trưởng ban do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Trưởng ban, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Bộ trưởng Bộ Công an.

3. Trưởng ban là cán bộ cấp tướng Quân đội nhân dân Việt Nam, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

4. Các Phó trưởng ban là Thủ trưởng của các tổ chức chuyên trách phối thuộc, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, giúp Trưởng ban chỉ đạo một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Trưởng ban và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

II. Cơ cấu tổ chức

1. Các tổ chức trực thuộc:

a) Văn phòng Ban (Văn phòng Ban được tổ chức phòng để thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp việc và các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao).

b) Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình;

c) Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

2. Các tổ chức chuyên trách phối thuộc:

a) Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng;

b) Trung đoàn 375 Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an.

Trưởng ban ban hành quy chế làm việc của Ban, quy chế phối hợp hoạt động của các tổ chức chuyên trách phối thuộc sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an; chỉ đạo, kiểm tra các tổ chức chuyên trách phối thuộc và tổ chức trực thuộc trong việc thực hiện quy chế và nhiệm vụ được giao.

Trưởng ban quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và bổ nhiệm, miễn nhiệm cấp trưởng, cấp phó (không quá 03 người) của các tổ chức trực thuộc.