Đồng chí Nguyễn Văn Cương

 

TT Cuong2

                          Chức vụ: Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

                          Chức vụ trong Đảng: Uỷ viên Thường vụ, Phó Bí thư Đảng uỷ Đoàn 969.
                          Chức vụ khác: Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
                          Ngày tháng năm sinh: 19 tháng 10 năm 1958.
                          Nơi sinh: Hà Nội.
                          Quê quán: Thanh Bình - Thanh Hà - Hải Dương.
                          Dân tộc: Kinh.
                          Tôn giáo: Không.
                          Trình độ học vấn: - Thạc sỹ Kinh tế.
                                                      - Kỹ sư Quân sự.
                          Địa chỉ cơ quan: Số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội.
                          Điện thoại cơ quan: 04 38455876.
                          Thông tin về lĩnh vực phụ trách:
                          Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác như: Y tế, kỹ thuật, khoa học và công nghệ, an ninh, nghi lễ, đón tiếp tuyên truyền.