Trả lời ý kiến bạn đọc

                Trả lời ý kiến hỏi về việc tổ chức lớp “Học kỳ trong quân đội” của bạn đọc tại địa chỉ

Trả lời ý kiến của Phạm Thị Lan tại địa chỉ hộp thư điện tử: anhkiet.chaubang@yahoo.com.

 Trả lời ý kiến của Phạm Thị Lan tại địa chỉ hộp thư điện tử: \n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. gửi vào lúc 11:09PM, ngày 27/5/2012.

Xem tiếp...

* Thời gian Bác Hồ ở ngôi nhà người thợ điện và một số thông tin về ngôi nhà này ? (Bạn Bùi Long, địa chỉ: buithelong1929hv@yahoo.com

Trả lời: Tháng 12/1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh về Khu Phủ Chủ tịch. Người không ở toà nhà Toàn quyền Đông Dương cũ mà ở ngôi nhà mà trước đây người thợ điện phục vụ Toàn quyền ở, gọi là nhà 54. Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tại ngôi nhà này từ ngày 19/12/1954 đến ngày 17/5/1958 thì chuyển sang ở ngôi nhà sàn, nhưng hàng ngày Bác vẫn về nhà 54 tắm rửa, ăn cơm, tiếp khách…

Xem tiếp...