Người cựu chiến binh say mê sưu tầm tư liệu về Bác Hồ

Người cựu chiến binh say mê sưu tầm tư liệu về Bác Hồ
Đến xã Lạng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, không khó để tìm gặp cựu chiến binh (CCB), thương binh 4/4 Phạm Ngọc Bỉnh. Dù đã bước sang tuổi xưa nay hiếm, nhưng ông vẫn say mê sưu tầm tư liệu về Bác Hồ.

Xem tiếp...

Một số bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong cách làm việc của cán bộ lãnh đạo, quản lý

Một số bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong cách làm việc của cán bộ lãnh đạo, quản lý
  Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Người đã để lại cho Đảng ta, dân tộc ta một di sản tư tưởng, đạo đức, phong cách vô cùng quý giá; là ngọn đuốc soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tiến hành công cuộc đổi mới đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm cho vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Xem tiếp...

Yêu cầu thực hành cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng ta trong tình hình mới

Yêu cầu thực hành cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng ta trong tình hình mới
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước vẫn mang tính thời sự và có ý nghĩa lớn trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt khi chúng ta đang đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, nhằm đáp ứng những đòi hỏi của tình hình mới.

Xem tiếp...

Những kỳ tích hậu cần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Những kỳ tích hậu cần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ
Người Pháp thua ở Điện Biên vì nhiều lẽ, nhưng trước hết họ thua vì quân và dân ta đã lập được những kỳ tích ngoài sức tưởng tượng của họ.

Xem tiếp...

Phương pháp phân tích thực tiễn trong “Đường Kách mệnh”

Phương pháp phân tích thực tiễn trong “Đường Kách mệnh”
Đường Kách mệnh là một trong những tác phẩm lớn trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh. Ðồng thời là một trong những văn kiện lý luận đầu tiên của Đảng ta, đặt cơ sở cho đường lối cách mạng Việt Nam. Thông qua phương pháp phân tích thực tiễn, Đường Kách mệnh đã giải quyết những vấn đề rất cơ bản của cách mạng nước ta từ mục tiêu đến lực lượng tham gia, giai cấp lãnh đạo, phương pháp, phương châm tiến hành cách mạng. 90 năm đã trôi qua, nhưng những giá trị và ý nghĩa to lớn của tác phẩm vẫn đang tiếp tục soi sáng trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay.

Xem tiếp...

Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành trong tháng 5 năm 2017 (Phần 2)

Văn bản quy phạm pháp luật  có hiệu lực thi hành trong tháng 5 năm 2017 (Phần 2)
1. Thông tư số 06/2017/TT-BGTVT ngày 28/02/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định quy trình sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và sử dụng kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ làm căn cứ để xác định viphạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2017.

Xem tiếp...

Giá trị nghệ thuật quân sự của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Giá trị nghệ thuật quân sự của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
  Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là bằng chứng về sức mạnh vô địch của chiến tranh nhân dân, chiến tranh chính nghĩa của dân tộc Việt Nam. 63 năm qua, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn mãi là bài học lịch sử quý giá. Phát huy giá trị nghệ thuật quân sự của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ có ý nghĩa to lớn trong giáo dục, đào tạo đội ngũ sĩ quan quân đội trong nhà trường cũng như bảo vệ Tổ quốc.

Xem tiếp...

Kỷ niệm 90 năm xuất bản sách “Đường Kách mệnh”: Kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam

Kỷ niệm 90 năm xuất bản sách “Đường Kách mệnh”: Kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam
“Đường Kách mệnh” của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ra đời có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hoạt động của cách mạng Việt Nam. Tác phẩm có vai trò như kim chỉ nam cho đường lối của cách mạng Việt Nam.

Xem tiếp...

Một số giải pháp khắc phục bệnh lười học tập lý luận chính trị

Một số giải pháp khắc phục bệnh lười học tập lý luận chính trị
Học tập lý luận chính trị (LLCT) là công việc thường xuyên, lâu dài đối với mỗi cán bộ, đảng viên nhằm hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, từ đó vận dụng vào thực tiễn cuộc sống và công việc. Tuy nhiên, hiện nay ở một số nơi, một số cán bộ, việc học tập LLCT có biểu hiện sao nhãng, coi thường. Nhận diện bệnh lười học tập LLCT để có giải pháp khắc phục là công việc cần thiết hiện nay.

Xem tiếp...

KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH ĐẠI TƯỚNG VĂN TIẾN DŨNG (02-5-1917 / 02-5-2017)

KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH ĐẠI TƯỚNG VĂN TIẾN DŨNG  (02-5-1917 / 02-5-2017)
Sống trong sự kìm kẹp của xã hội thực dân, phong kiến lại sớm được giác ngộ lý tưởng cách mạng từ phong trào đấu tranh của công nhân, Đại tướng Văn Tiến Dũng đã gửi trọn niềm tin và sự lãnh đạo của Đảng và trở thành một chiến sĩ cộng sản kiên cường, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, luôn thể hiện tư tưởng cách mạng tiến công, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Xem tiếp...

Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành trong tháng 5 năm 2017

Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành trong tháng 5 năm 2017
1. Nghị quyết số 351/2017/UBTVQH14 ngày 14/3/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/05/2017.

Xem tiếp...