Những tác phẩm hay viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh (phần 10)

28. Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước

- Tác giả: Lê Quang Thiệu

- Nxb Thanh niên

- Năm xuất bản: 2008

Phong trào thi đua yêu nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng và lãnh đạo có từ những năm đầu kháng chiến chống Pháp, được tiếp tục duy trì, phát huy trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước và bước đầu xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

Nhìn lại chặng đường cách mạng đã qua, thi đua yêu nước thực sự trở thành một phong trào sôi nổi, rộng khắp, lôi cuốn cả dân tộc, ở mọi lứa tuổi, mọi ngành, mọi lĩnh vực tham gia, đã góp phần không nhỏ làm nên chiến thắng trong sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc của dân tộc. Và cho đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị: Thi đua yêu nước thực sự là một động lực và là một tiềm năng to lớn.

Việc nghiên cứu tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh để có nhận thức đúng, từ đó vận dụng vào thực tiễn công cuộc đổi mới hiện nay là vấn đề hết sức quan trọng.

Cuốn sách“Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước” là tài liệu nghiên cứu quan trọng giúp bạn đọc hiểu được ý nghĩa trong mỗi luận điểm, lời nói, bài viết của Người về thi đua yêu nước.

Sach Phan 10 a
Bìa cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước”. Ảnh: Internet

29. Tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng

- Tác giả: Cao Văn Thống (Chủ biên)

- Nxb Chính trị quốc gia

- Năm xuất bản: 2011

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: "Công việc của Đảng và Nhà nước ngày càng nhiều. Muốn hoàn thành tốt mọi việc, thì toàn thể đảng viên và cán bộ phải chấp hành nghiêm chỉnh đường lối và chính sách của Đảng. Và muốn như vậy, thì các cấp ủy Đảng phải tăng cường công tác kiểm tra. Vì kiểm tra có tác dụng thúc đẩy và giáo dục đảng viên và cán bộ làm trọn nhiệm vụ đối với Đảng, đối với Nhà nước, làm gương mẫu tốt cho nhân dân. Do đó mà góp phần vào việc củng cố đảng vể tư tưởng, về tổ chức" (Bài nói tại Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra của Đảng).

Trên cơ sở đó, chúng ta nhận thức được tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, không ngừng chăm lo xây dựng, rèn luyện Đảng ta thành một đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu cho trí tuệ, đạo đức, lương tâm và danh dự của dân tộc, xứng đáng là người lãnh đạo, người đồng chí trung thành của nhân dân.

Là một Đảng cầm quyền, lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động, tổ chức và động viên sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, đưa sự nghiệp cách mạng của đất nước tiến lên theo mục tiêu đã chọn, Đảng phải mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và phải có kỷ luật nghiêm minh. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật nhằm thống nhất ý chí và hành động, tăng cường sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng và đảng viên, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng” cung cấp cho bạn đọc những thông tin hữu ích để có thể nghiên cứu một cách có hệ thống các quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; giúp các cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng các cấp có thêm cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Cuốn sách gồm có hai phần:

Phần thứ nhất: Một số tác phẩm, bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Phần thứ hai: Các bài nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh và công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Sach Phan 10 b
Bìa cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng”.

Ảnh: Internet

30. Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng con người mới, văn hóa mới

- Tác giả: Nguyễn Trung Thu

- Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật

- Năm xuất bản: 2013

Nhà nghiên cứu Nguyễn Trung Thu được nhiều bạn đọc biết đến với tư cách một nhà thơ. Ông là tác giả của nhiều tập thơ: Em hoặc không ai cả, Đêm Trường Sơn nhớ Bác, Kỷ niệm về lời ru buồn, Đôi mắt xa xăm, Tím biển biếc trời, Thao thiết tiếng khuya… Sau 10 năm mặc áo lính, ông được điều về công tác ở Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, sau đó công tác tại Tạp chí Tư tưởng - văn hóa, ông đã viết hàng trăm bài in trên nhiều tờ báo và tạp chí nghiên cứu, giới thiệu các vấn đề về văn hóa, văn nghệ…

Nhằm giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo, nghiên cứu, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tập hợp một số bài nghiên cứu của ông trong lĩnh vực này để xuất bản thành cuốn sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng con người mới, văn hóa mới. Cuốn sách có nội dung phong phú, đề cập nhiều vấn đề cơ bản trong đường lối cũng như chỉ đạo thực tiễn về hoạt động văn hóa, văn nghệ của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mặc dù tác giả Nguyễn Trung Thu đã đi xa, nhưng những bài viết của ông vẫn còn nguyên giá trị sâu sắc trong tình hình hiện nay.

Sach Phan 10 c
Bìa cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng con người mới, văn hóa mới”. Ảnh: Internet

Cuốn sách được chia thành hai phần:

Phần I: Hồ Chí Minh với văn hóa - Văn hóa Hồ Chí Minh

Phần II: Đưa đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng vào cuộc sống

Thu Hiền (tổng hợp)